เปิดโครงการอบรม

0 5
8 กันยายน 2564
การปฏิบัติงานของนายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมกับรองนายกเทศมนตรีน้ำโจ้
เวลา 09.00 น.
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคัดแยกขยะที่ต้นทางผู้เข้ารับการอบรมกลุ่ม อสม.และชาวบ้านที่สนใจในการคัดแยกขยะโดยหลัก 3Rs การลดการใช้ การใช้ซ้ำและ การนำกลับมามาแปรรูปใช้ใหม่ โดยวิทยากรนางแสงอรุณ เจริญจันทร์แดง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมจาก จังหวัดลำปาง ณ วัดบ้านม่อนแสนศรี ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
เวลา 09.30 น.
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์และเฝ้าระวังโรคติดต่อ ผู้เข้าร่วมการอบรมกลุ่มชาวบ้าน และผู้สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม การป้องกันเรื่องโรคไข้เลือดออกโดยวิทยากร จาก รพ.สต.บ้านหนอง ณ วัดบ้านหนองพัฒนา ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
เวลา 13.30 น.
เป็นประธานในพิธีการเปิดโครงการห่างไกลไข้เลือดออก ผู้เข้ารับการอบรม อสม.และกลุ่มชาวบ้านที่สมัครใจเข้ารับการอบรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยวิทยากร จาก รพ.สต.บ้านหนอง พร้อมกับเจ้าหน้าที่ และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่าน รองนายกอบจ.ลำปางได้มาพบปะ และให้กำลังใจผู้เข้าร่วมรับการอบรมในครั้งนี้ ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง