เปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย

0 1
15 กันยายน 2564
การปฏิบัติงานของนายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมกับรองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
เวลา 10.30 น.
เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย โดยวิทยากร นางสาวณัฐพร สมสุขภาพรุ่งยศ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลแม่ทะ ผู้เข้ารับการอบรม คุณครู และผู้ปกครองเด็ก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง