เปิดโครงการรณรงค์และเฝ้าระวังโรคติดต่อ

0 2
7 กันยายน 2564
การปฏิบัติงานของนายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมกับรองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
เวลา 09.30 น.
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการณรงค์และเฝ้าระวังโรคติดต่อ ผู้เข้าร่วมการอบรมกลุ่มชาวบ้าน และผู้สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม การป้องกันเรื่องโรคไข้เลือดออกโดยวิทยากร จาก รพ.สต.บ้านหนอง ณ วัดบ้านต๋อ หมู่ 3 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
เวลา 13.30 น.
นายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ มอบหมายให้นายมนัส เครือแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานเปิดโครงการบ้านต๋อแก้วพัฒนา ห่างไกลโรคไข้เลือดออก ผู้เข้าร่วมการอบรมกลุ่มชาวบ้าน และผู้สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม ได้รับวิทยากรจาก รพ.สต.บ้านหนอง ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านต๋อ หมู่ 10 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง