เปิดโครงการฝึกอบรมชุมชนตำบลน้ำโจ้เกษตรปลอดสารพิษ เพื่อชีวิตที่ดี

0 2

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมชุมชนตำบลน้ำโจ้เกษตรปลอดสารพิษ เพื่อชีวิตที่ดี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง