เปิดโครงการจัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลน้ำโจ้

0 8
การปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ
จัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลน้ำโจ้ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง