เข้าร่วมประชุม

0 1
ภารกิจรองนายกเทศมนตรี
เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายณัฐชนนท์ แก้วลังกา รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ได้เข้าร่วมประชุมโครงการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และตรวจติดตามปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติตามกฏหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงมหาดไทย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1) ณ อาคารหอประชุมศาลากลางจังหวัดลำปาง