เข้าร่วมประชุม

0 0

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อขอรับงบประมาณในการปรับปรุงเพิ่มกำลังการผลิตระบบประปาผิวดินแบบอัตโนมัติ (ประปาดื่มได้) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง