เข้าร่วมประชุม

0 0

การปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
วันที่ 30 มีนาคม 2565
– เวลา 09.30 น. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของ อสม.ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้
– เวลา 10.00 น. ประชุมคัดเลือกผู้แทนนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอนุกรรมการพัฒนาที่ดินของจังหวัดลำปาง ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง
– เวลา10.30 น. มอบหมายให้นายณัฐชนนท์ แก้วลังกา รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางการพัฒนาในปีงบประมาณพ.ศ. 2566 เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ณ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยสมาชิกสภาเทศบาล กำนันและผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน
– เวลา 15.00 น. ประชุม ศบค.โควิด ตำบลน้ำโจ้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้