ออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบอัคคีภัยและผู้ยากไร้

0 2

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ร่วมกับคุณธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง และกิ่งกาชาดอำเภอแม่ทะ ออกเยี่ยมบ้านผู้ประสบเหตุอัคคีภัย บ้านน้ำโจ้หมู่ที่ 5 และผู้ยากไร้บ้านหนอง หมู่ที 4 และบ้านแม่ปุง หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง