อบรมให้ความรู้มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 แก่ครูผู้ดูแลเด็ก

0 3

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลน้ำโจ้ นำโดย นางผกามาศ เรียนอ้าย ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดอบรมให้ความรู้มาตรการป้องกันและคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ครูผู้ดูแลเด็ก โรงเรียนเทศบาลตำบลน้ำโจ้ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเทอม 1/2564