อบรมกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลน้ำโจ้

0 0

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ประจำปี 2565 และได้รับเกียรติจาก คุณประยุทธ ศรีกระจ่าง ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานการสาธารณสุขมูลฐานและระบบสุขภาพปฐมภูมิ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง มาเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมการบริหารกองทุนและคณะอนุกรรมการมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการบริหารจัดการและการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ และพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริหารจัดการกองทุนและคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง