หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

0 38

1.การสรรหาและการคัดเลือกบุคคลากร

1.1ประะกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)1

1.2ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 4 การสรรหาบุคคล)2