ศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ

0 4

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ นำคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ คณะอสม. และพนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ร่วมศึกษาดูงานการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ณ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการบริการจัดการกองทุนให้เกิดประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์