วันที่ 2 มีนาคม 2566

0 3
วันที่ 2 มีนาคม 2566
– กองช่าง งานก่อสร้าง ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านนายมงคล เครือวงศ์ บ้านป่าจ้ำ หมู่ที่ 2