ลงพื้นที่สำรวจ

0 1
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกับ นายวีระยุทธ เขื่อนแก้ว หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ 3 ลงสำรวจพื้นที่จำนวน 3 จุด คือ
1. อ่างเก็บน้ำลำน้ำจาง บ้านหนอง หมู่ที่ 4 เพื่อพิจารณาหาแนวทางการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำในเบื้องต้น สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้ำให้ดียิ่งขึ้น ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำจางพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
2. สำรวจโครงการคลองสวยน้ำใส เพื่อทำฝายน้ำล้นบริเวณตลาดสดบ้านแม่ปุง หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
3. สำรวจขุดลอกลำห้วยวัดม่อนพญาอินทร์ บ้านหนองพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง