ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ส.ค.64

0 2
2 สิงหาคม 2564
การปฏิบัติงานของนาย ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรี พร้อมกับรองนายกฯ ทต.น้ำโจ้
เวลา.09.00 น
เข้าร่วมประชุม
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน ส.ค.64
โดยมีประธานในพิธี นางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ ผู้เข้าร่วมประชุม.หัวหน้าส่วนราชการฯ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและ ผู้บริหาร อปท. ฯลฯ
ณ ห้องประชุมอำเภอ ชั้น.2 อ.แม่ทะ จ.ลำปาง