ร่วมประชุมคัดเลือกนายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

0 3

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เข้าร่วมประชุมคัดเลือกนายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดลำปาง ณ ห้องประชุมอาลัมภางค์ ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 4