ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พื้นที่ตำบลน้ำโจ้

0 1
วันที่ 5 สิงหาคม 2564
การปฏิบัติงานของนาย ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมกับรองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
เวลา 09.00 น.
เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ตำบลน้ำโจ้ ประจำเดือน สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง