ร่วมกิจกรรมวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564

0 10
วันที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น.
การปฏิบัติงานของดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมกับ รองนายกเทศมตรีตำบลน้ำโจ้
เข้าร่วมงานกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 โดยมีประธานในพิธี นายสมศักดิ์ วัชรธาดาพงค์ ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทน นายอำเภอแม่ทะ ผู้เข้าร่วมในงานพิธี หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมในเขตอำเภอแม่ทะ ปลัดอำเภอ สมาชิกกิ่งกาชาด กำนันทุกตำบล ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านและจิตอาสาในพื้นที่อำเภอ ฯลฯ ณ หอประชุมอำเภอแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง