ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้

0 15
การปฎิบัติหน้าที่ของ ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565
– เตรียมความพร้อมพิธีมอบบ้านกาชาดซ่อม สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี 2565 ให้แก่นางอ่อน สายสุเขียว ณ บ้านหนองพัฒนา เลขที่ 149 หมู่ที่ 9
– ออกตรวจเยี่ยม และสำรวจบ้านผู้ยากไร้ บ้านฮ่องห้า 2 ราย ได้แก่ นายมานะ ฉิมอ้อย และนายพิเชษฐ์ เมืองมานิต เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามอำนาจหน้าที่
– ตรวจความคืบหน้างานก่อสร้างตามโครงการเทลานสนามกีฬาบ้านหนอง หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง