ภารกิจงานกองช่าง

0 0
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566
– กองช่าง งานไฟฟ้า ได้ติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะบ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 5 จำนวน 9 จุด, บ้านม่อนแสนศรี หมู่ที่ 6 จำนวน 2 จุด, บ้านฮ่องห้า หมู่ที่ 1จำนวน 1 จุด, บ้านแม่ปุง หมู่ที่ 7 จำนวน 1 จุด ติดตั้งโคมไฟฟ้าบ้านน้ำโจ้ จำนวน 1 จุด
– กองช่าง งานก่อสร้าง ลงพื้นที่ตรวจภัยแล้งบ้านม่อนแสนศรี หมู่ที่ 6 ร่วมกับนายบัณฑิต เจริญ ปลัดอาวุโส อำเภอแม่ทะ กรมชลประทาน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 6 และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลน้ำโจ้