ภารกิจงานกองช่าง

0 0
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
– กองช่าง งานสาธารณูปโภค ได้เชื่อมตะแกรงเหล็กเพื่อเตรียมติดตั้งบ้านแม่ปุง หมู่ที่ 7 จำนวน 1 แผง
– กองช่าง งานไฟฟ้า ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะบ้านฮ่องห้า หมู่ที่ 1 จำนวน 3 จุด และติดตั้งสัญญาณไฟจราจรงานก่อสร้าง บ้านน้ำโจ้ หมู่ที่ 5 จำนวน 1 จุด