ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการแข่งขันเรือยาวประจำปี 2564

0 4

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ได้ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการแข่งขันเรือยาวประจำปี 2564 เพื่ออนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของตำบลน้ำโจ้ให้คงอยู่สืบไป โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง