ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการแข่งขันเรือยาว ประจำปี 2565

0 0

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ มอบหมายให้ นายณัฐชนนท์ แก้วลังกา และนายมนัส เครือแก้ว รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ หัวหน้าส่วนราชการ ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดโครงการแข่งขันเรือยาวประจำปี 2565 เพื่ออนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวตำบลน้ำโจ้ให้คงอยู่สืบไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง