ประชุมหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการจราจร ในการก่อสร้างถนน

0 3

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 เวลา 16:00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ได้มอบหมายให้ นายณัฐชนนท์ แก้วลังกา รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในการประชุมร่วมกับผู้รับจ้าง ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการจราจร ในการก่อสร้างถนนตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลป.ถ.12-009 จากสายบ้านแม่ปุง หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำโจ้ ถึง สายบ้านนาคตแพะ หมู่ที่ 4 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง