ประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ลำน้ำจาง

0 6

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ และกำนันตำบลน้ำโจ้ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ลำน้ำจางเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ปัญหาน้ำระบายได้ไม่ดี มีวัชพืชกีดขวางทางน้ำ และการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง ณ ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์ กฟผ.แม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง