ประชุมหารือการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน

0 1

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในการประชุมเพื่อหารือการพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลน้ำโจ้ โดยร่วมกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้โจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง