ประชุมมอบนโยบายในการปฏิบัติงานและการจัดงานแข่งเรือยาว

0 0

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ได้เป็นประธานในการประชุมคณะผู้บริหารพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการมอบนโยบายในการปฏิบัติงานและการจัดงานแข่งเรือยาว ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง