ประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ

0 3
ภารกิจนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2564
เวลา 10.00 น. ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอโดยมีนางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอแม่ทะ
เวลา 14.00 น. ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ(ศปภ.) อำเภออำเภอแม่ทะ ณ ห้องประชุมอำเภอแม่ทะ