ประชุมประจำเดือน กันยายน 2564

0 8
6 กันยายน 2564
การปฏิบัติงานของนายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมกับรองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
เวลา 13.30 น.
เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้จัดประชุมพนักงานเทศบาล พร้อมด้วยนายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และซักซ้อมความเข้าใจภายใน กำชับให้พนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ เต็มใจให้บริการ ตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ และทางอำเภอแม่ทะ โดยนางสุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ พร้อมผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่ทะ ได้มาให้ความรู้เรื่องโรคโควิด-19 และการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้