ประชุมประจำเดือนเมษายน 2564

0 34

วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้จัดประชุมพนักงานเทศบาล โดยมีปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานลูกจ้าง เข้าร่วมประชุมเพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมา และซักซ้อมความเข้าใจภายใน เกี่ยวกับการดำเนินงานก่อนการประเมิน ITA เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้