ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับวัคซีนโรคโควิด-19

0 2

วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. อำเภอแม่ทะร่วมกับทีมแพทย์โรงพยาบาลแม่ทะ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ ได้กำหนดประชุมชี้แจงกลุ่มแกนนำหมู่บ้าน/ตำบล และผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้าใจเกี่ยวกับวัคซีนโรคโควิด-19 สามารถนำไปประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้เข้าใจและเตรียมตัวในการฉีดวัคซีนได้อย่างถูกต้อง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้