ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

0 0
การปฎิบัติงานของ ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง