ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำโจ้

0 4

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 เทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ครั้งที่ 2/2564 โดยมี ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง