ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำโจ้

0 6

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยมี ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เป็นประธานในที่ประชุม เพื่อรับทราบความก้าวหน้าด้านการเงินและรายงานผลการติดตามโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง