ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพ

0 3

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง ปี 2565 กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ครั้งที่ 1 /2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้