ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2

0 0

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2566 – 2570) เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแร่ โดยสามารถเข้าดูรายละเอียดผ่านทาง QR code ที่แนบมาพร้อมนี้