ประชาสัมพันธ์กำหนดการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564

0 13
ประชาสัมพันธ์📢📢
เทศบาลตำบลน้ำโจ้ โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขอประชาสัมพันธ์กำหนดการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สุนัขและแมวในตำบลน้ำโจ้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างทั่วถึง และเพื่อลดอัตราการเกิดโรคในสัตว์และลดจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และทางเทศบาลขอความร่วมมือให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงนำบัตรประจำตัวประชาชนของตนเองมาด้วย และขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยและตรวจวัดอุณหภูมิก่อนพาสัตว์เลี้ยงเข้ารับวัคซีน