ประชาสัมพันธ์การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่

0 7
ประชาสัมพันธ์📢📢
การออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอแม่ทะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการให้บริการประชาชน และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพิ่มช่องทางในการให้บริการ และเพื่อเยี่ยมเยือนพบปะประชาชน กำหนดออกหน่วยบริการในวันพุธ ที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้านต๋อแก้วพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง