ประกาศเทศบาลตำบลน้ำโจ้ เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ประจำปี 2565

0 6
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน