ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บ้านนายมงคล เครือวงศ์ บ้านป่าจ้ำ หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0 0

Read more...