บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่

0 2

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้ออกพื้นที่บริการจัดเก็บภาษี บ้านฮ่องห้า หมู่ที่ 1 เป็นหมู่บ้านแรกมีประชาชนให้ความร่วมมือเป็นจำนวนมาก ซึ่งเทศบาลตำบลน้ำโจ้ได้ปฏิบัติตามมาตรการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยผู้ที่มาใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิและล้างเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับบริการทุกคน