บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่

0 3

วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ได้ออกพื้นที่บริการจัดเก็บภาษีบ้านม่อนแสนศรี หมู่ที่ 6 เป็นหมู่บ้านที่สอง มีประชาชนให้ความร่วมมือเป็นจำนวนมาก ซึ่งเทศบาลตำบลน้ำโจ้ได้ปฏิบัติตามมาตรการ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยผู้ที่มาใช้บริการต้องสวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ และล้างเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับบริการทุกคน