ต้อนรับข้าราชการโอนย้ายใหม่

0 7
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.ธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลน้ำโจ้ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ
รับข้าราชการโอนย้ายมาใหม่ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่
1.นางภัชรี วงศ์นันตา เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
ย้ายมาจากเทศบาลตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง
2.สิบเอกนพดล พานธงรักษ์ เข้ารับตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ย้ายมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอเมือง
และพร้อม ให้การต้อนรับ คณะผู้ที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดี ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง