ติดตั้งอุปกรณ์วัดอุณหภูมิและเจลล้างมือในสำนักงานเทศบาลตำบลน้ำโจ้

0 6

เทศบาลตำบลน้ำโจ ได้มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้ติดตั้งอุปกรณ์วัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมเจลล้างมือแอลกอฮอล์ และลงทะเบียนสำหรับพนักงานเทศบาล และผู้มาติดต่อขอรับบริการ เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019