ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบุคคลภายนอก(EIT)ของเทศบาลตำบลน้ำโจ้

0 7

ขอเชิญประชาชนผู้มารับบริการหรือติดต่อราชการ  กับเทศบาลตำบลน้ำโจ้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2565 เพื่อให้คะแนนและ ข้อมูลแก่ผู้บริหารของหน่วยงานโดยตรง ด้วยการเข้าไปตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผ่านทางเว็บไซต์ของ สำนักงานประเมินและความโปร่งใส

ทางลิงค์  http://itas.nacc.go.th/go/eit/86yvb3   หรือสแกน QR Code

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 

เทศบาลตำบลน้ำโจ้ ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมให้การตอบแบบประเมินในครั้งนี้