ตรวจเยี่ยมผู้ยากไร้ในพื้นที่

0 5
การปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรี
เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2565 นายธีระวัฒน์ แก้วลังกา นายกเทศมนตรีตำบลโจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับนายสมศักดิ์ วัชระธาดาพงศ์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนนายอำเภอแม่ทะ ได้ออกตรวจเยี่ยมผู้ยากไร้ในพื้นที่บ้านหนองพัฒนา หมู่ที่ 9 และบ้านต๋อแก้วพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำโจ้ เพื่อดำเนินการตามโครงการกาชาดซ่อม-สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง ถนน คสล. รหัสสายทาง ลป.ถ.12-009 จากสายบ้านแม่ปุง หมูที่ 7 ตำบลน้ำโจ้ ถึงสายบ้านนาคตแพะ ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง