ซื้อสื่อการเรียนการสอนตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลน้ำโจ้ (ค่าจัดการเรียนการสอน) ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 1

Read more...