ซื้อสื่อการเรียนการสอน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลน้ำโจ้ (ค่าจัดการเรียนการสอน) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 57 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...