ซื้อวัสดุ ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้การปลูกพืชสมุนไพรต้านภัยโควิด ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0 0

Read more...